Temeljem odredbe članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) i članka 22. Statuta Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin Skupština Društva građevinskih inženjera i tehničara na svojoj redovitoj sjednici održanoj 24.srpnja 2021. godine donosi:

 

 

S  T  A  T  U  T

 

DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA VARAŽDIN

 

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Statutom Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin (u daljnjem tekstu: DGIT) uređuje se: naziv i sjedište DGIT, zastupanje DGIT, ciljevi i djelatnosti DGIT, ostvarivanje javnosti rada, članstvo, prava i obveze te stegovna odgovornost članova DGIT, unutarnje ustrojstvo, upravljanje i tijela DGIT, imovina i način stjecanja imovine, prestanak rada DGIT i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje DGIT.

 

Članak 2.

 

DGIT je udruga dragovoljno udruženih diplomiranih inženjera, tehničara, te studenata građevinske struke ili srodnih struka (u daljnjem tekstu građevinski inženjeri i tehničari) osnovana na teritoriju Varaždinske županije.

 

Djelatnost, organizacija i način rada Društva građevinskih inženjera i tehničara određuje se ovim Statutom tako da se osigurava zajednički rad i ravnopravnost članova u ostvarivanju njihovih prava, dužnosti i odgovornosti.

 

DGIT je redovna članica Hrvatskog saveza građevinskih inženjera Zagreb (u daljnjem tekstu HSGI) prema članku 15 Statuta HSGI. U predsjedništvo HSGI prema članku 41 Statuta HSGI, DGIT imenuje svoje predstavnike koji su ujedno i članovi predsjedništva DGIT. DGIT imenuje i određen broj svojih zastupnika u Skupštini HSGI prema članku 32 Statuta HSGI. Svoje predstavnike u Predsjedništvu HSGI i svoje zastupnike u Skupštini HSGI bira Predsjedništvo DGIT između svojih članova Predsjedništva.

 

Članak 3.

 

Naziv udruge je: DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA VARAŽDIN

Skraćeni naziv udruge  je: DGIT

Sjedištem  udruge je u Varaždinu, Anina 11.

 

DGIT djeluje na teritoriju Varaždinske županije.

 

Članak 4.

 

DGIT je neprofitna pravna osoba, te ima prava i obveze koje proizlaze iz Zakona o udrugama i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i ovog Statuta.

 

DGIT za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom.

 

 

Članak 5.

 

DGIT ima pečat. Pečat DGIT je okruglog oblika, promjera 31 mm. U krugu pečata je naziv DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA VARAŽDIN, a u sredini pečata je oznaka sjedišta - Varaždin.

 

Članak 6.

 

DGIT predstavlja i zastupa predsjednik, i to samostalno i pojedinačno, dok ga uz suglasnost predsjednika zastupa i tajnik. U slučaju nenazočnosti, predsjednika zamjenjuje tajnik, a tajnika osoba koju odredi Predsjedništvo.

 

II JAVNOST DJELOVANJA DGIT

 

Članak 7.

 

Rad DGIT je javan.

 

Javnost rada se osigurava:

·         potpunom otvorenošću skupova,

·         objavom podataka o radu DGIT na web stranicama DGIT te drugim elektronskim i tiskovnim publikacijama,

·         objavom podataka o radu DGIT u časopisu "Građevinar" koji izlazi mjesečno u redakciji Hrvatskog saveza građevinskih inženjera,

·         javnim priopćavanjem,

·         organiziranjem posebnih događanja,

·         na druge odgovarajuće načine.

 

 

Članak 8.

 

Sjednicama DGIT mogu prisustvovati članovi DGIT, predstavnici drugih sličnih udruga, kao i predstavnici javnog priopćavanja, uz prethodnu najavu i dopuštenje predsjedavatelja sjednice.

 

III. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI

 

Članak 9.

 

Ciljevi DGIT su:

 • okupljanje inženjera i tehničara graditeljske struke,
 • promicanje, razvoj i unaprjeđenje graditeljske struke,
 • briga o cjeloživotnom usavršavanju,
 • njegovanje i razvijanje etike graditeljskog poziva, te inženjerskih i tehničkih disciplina,
 • međusobna razmjena iskustava i mišljenja,
 • utjecaj na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim tehničkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim pitanjima graditeljstva,
 • poticanje i podržavanje inicijative članova u znanstveno istraživačkom radu na području graditeljstva,
 • suradnja s organizacijama koje se bave problematikom od interesa za graditeljstvo.

DGIT sukladno ciljevima djeluje na području gospodarstva.

 

Članak 10.

 

Djelatnosti DGIT su:

 • iznošenje stručnih mišljenja o projektima, elaboratima, analizama, razvojnim programima, tehničkoj regulativi, obrazovanju i cjeloživotnom stručnom usavršavanju građevinskih inženjera,
 • organiziranje savjetovanja, znanstvenih simpozija, stručnih seminara, javnih diskusija radionica, predavanja i slično iz područja graditeljstva,
 • organiziranje predavanja u sklopu cjeloživotnog stručnog usavršavanja,
 • suradnja s drugim organizacijama inženjera i pravnim subjektima  u Republici Hrvatskoj kao i sličnim organizacijama u inozemstvu, koja se bave pitanjima bitnim za graditeljstvo,
 • objavljivanje znanstvene i stručne publikacije,
 • organiziranje prigodnih skupova i zabava kulturno društvenog sadržaja za svoje članove i goste.
 • suradnja s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim organizacijama u svrhu razmjene stručnih informacija, objavljivanja stručnih radova i publikacija te organiziranja stručnih predavanja, simpozija i savjetovanja.

 

Članak 11.

 

DGIT radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, organizira putovanja za svoje članove, sukladno posebnom propisu.

 

Članak 12.

DGIT će radi ostvarivanja svojih ciljeva, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

·         organiziranje znanstvenih i stručnih predavanja i skupova u području graditeljstva,

·         marketinšku djelatnost.

DGIT može osnovati trgovačko društvo radi ostvarivanja gospodarske djelatnosti.

 

IV. ČLANSTVO U DGIT

 

Članak 13.

 

Članstvo u DGIT je dragovoljno, a može biti redovito i podupirajuće, a stječe se na način propisan ovim Statutom, danom upisa u popis članova.

 

Članak 14.

 

Redovni članovi su građevinski inženjeri i tehničari, kao i inženjeri i tehničari ostalih struka ako rade u graditeljstvu.

 

Članak 15.

 

Podupirajući član DGIT može biti pravna ili fizička osoba koja moralno, stručno, materijalno ili na drugi način podupire rad DGIT.

Osoba zainteresirana za prijem u podupirajuće članstvo podnosi pisani zahtjev Predsjedništvu, koje na prijedlog predsjednika odlučuje o prijemu u podupirajuće članstvo u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Podupirajući članovi DGIT nemaju pravo rada i odlučivanja u tijelima DGIT.

 

Članak 16.

 

Članstvo u DGIT pretežno je za fizičke osobe, a može biti i za pravne osobe.

 

Predstavnika pravne osobe u udruzi, koji mora biti poslovno sposobna osoba, imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Pravne osobe članovi DGIT mogu biti poduzeća ili druge organizacije koje se bave graditeljskom djelatnošću.

 

Ukoliko je pravna osoba podupirajući član, tada pravna osoba ne treba imenovati ovlaštenu osobu.

 

Članak 17.

 

DGIT vodi popis svojih članova koji se zbog velikog broja članova i znatnih promjena početkom svake godine obnavlja.

 

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu, odnosno nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu pristupanja u DGIT, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u DGIT i druge podatke.

 

Popis članova je dostupan na uvid svim članovima DGIT i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Popis članova vodi Tajnik u suradnji sa stručnim službama DGIT.

 

Članak 18.

 

Odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo temeljem potpisane pristupnice. Na uskraćeno primanje u članstvo postoji pravo žalbe Skupštini čija je odluka konačna.

 

Članak 19.

 

Redoviti član DGIT-a ima slijedeća prava, obveze i odgovornosti:

 

 • birati i biti biran u sva tijela DGIT,
 • aktivno sudjelovati u radu pojedinih tijela DGIT vezano za stručna, društvena , gospodarska, kadrovska i sva ostala pitanja iz područja djelatnosti, te predlagati mjere za poboljšavanje njihovog rada,
 • sudjelovati u stručnim i društvenim aktivnostima, te cjeloživotnom stručnom usavršavanju
 • organizirati stručna predavanja, simpozije i savjetovanja, te stručna predavanja
 • primati financijsku i tehničku pomoć DGIT u skladu s mogućnostima,
 • redovito primati časopis "Građevinar",
 • dobiti uvid u popis članova DGIT, na zahtjev,
 • biti informiran o aktivnostima DGIT,
 • u obavljanju djelatnosti DGIT poštivati odredbe zakona, drugih propisa, ovog Statuta i drugih akata DGIT,
 • raditi na ostvarivanju ciljeva i djelatnosti DGIT,
 • sudjelovati u dogovorenim organiziranim aktivnostima,
 • provoditi odluke i zaključke pojedinih tijela DGIT,
 • redovito plaćati članarinu.

 

Članak 20.

 

Prava, obveze i odgovornosti podupirajućih članova DGIT su:

·         pravo prisustvovanja sjednicama tijela DGIT,

·         biti informirani o aktivnostima DGIT,

·         dobiti uvid u popis članova DGIT, na zahtjev,

·         poštivati odredbe zakona, drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata DGIT u svezi djelovanja DGIT.

 

Članak 21.

 

Članstvo u DGIT prestaje kada:

 • član pismeno ili usmeno izjavi Predsjedništvu da prestaje biti članom, s danom podnošenja izjave,
 • zbog povrede članskih obveza i odgovornosti, dobije Odluku o isključenju, s danom dostave odluke,
 • prestane plaćati članarinu, odlukom Predsjedništva o brisanju iz članstva,
 • prestane postojanje DGIT.

 

Članak 22.

 

Članovi DGIT stegovno odgovaraju za povredu sljedećih članskih obveza i odgovornosti:

·         nepoštivanje zakonskih odredbi i odredbi Statuta u svezi djelovanja DGIT,

·         nepoštivanje odluka i zaključaka pojedinih tijela DGIT,

·         neizvršavanje ili nesavjesno izvršavanje preuzetih obveza,

·         nanošenje štete ugledu DGIT.

 

Članak 23.

 

Stegovna odgovornost članova utvrđuje se u stegovnom postupku.

 

Stegovni postupak može pokrenuti Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili najmanje 10 članova DGIT.

 

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče stegovna komisija čiju mjeru potvrđuje Sud časti koju ju i osniva.

 

U stegovnom postupku se utvrđuju činjenične okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala uslijed povrede.

 

 

 

 

Članak 24.

 

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti Sud časti može izreći sljedeće stegovne mjere:

 • opomenu,
 • isključenje iz članstva.

Član kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz članstva DGIT ima pravo podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o isključenju.

 

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 60 dana od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

 

V RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DGIT

 

Članak 25.

 

Spor unutar DGIT postoji ako postoji spor između članova DGIT koji se odnosi na djelovanje DGIT, te čije postojanje otežava ili onemogućava redovan rad DGIT.

 

Članak 26.

 

Sukob interesa unutar DGIT postoji ukoliko je interes člana DGIT u suprotnosti s interesima DGIT i/ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na rad člana DGIT odnosno rad predstavnika člana DGIT.

 

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član DGIT ili predstavnik člana DGIT može tražiti mišljenje Predsjedništva.

 

Član DGIT odnosno predstavnik člana DGIT koji se zatekne u sukobu interesa u obavljanju djelatnosti DGIT, bez odgađanja će o tome izvijestiti Predsjedništvo i, ukoliko je to moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

 

Članak 27.

 

Za rješavanje svakog pojedinog spora odnosno sukoba interesa unutar DGIT, Predsjedništvo će iz sastava zastupnika Skupštine imenovati posebno peteročlano povjerenstvo, u skladu s člankom 32. ovog Statuta.

 

Povjerenstvo iz prethodnog stavka će u svom radu na odgovarajući način primjenjivati odredbe Zakona o mirenju.

 

Povjerenstvo će odluke donositi većinom svih glasova.

Odluka Povjerenstva je konačna.

 

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja DGIT temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljan član najprije se obraća DGIT da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke povjerenstva, DGIT podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom povjerenstva.

 

 

 

VI. NAČIN RADA DGIT

 

Članak 28.

 

DGIT djeluje samostalno, a kako bi što učinkovitije ostvarivao svoje ciljeve i zadatke, surađuje s HSGI, građevinskim trgovačkim društvima, znanstvenim institucijama, komorama, te drugim udrugama i organizacijama u području graditeljstva.

 

Članak 29.

 

DGIT može surađivati s odgovarajućim stranim organizacijama i udruženjima u skladu s odredbama ovog Statuta i na temelju odluke Predsjedništva.

 

Članak 30.

 

DGIT svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti, a ako se dobit i ostvaruje upotrebljava se isključivo za  unapređenje ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom. O tome odluku donosi Predsjedništvo DGIT-a.

 

VII. UPRAVLJANJE DGIT I TIJELA DGIT

 

Članak 31.

 

Tijela DGIT su:

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti

 

Članak 32.

 

Predsjedništvo može imenovati posebna povjerenstva i radna tijela za određene zadatke, vezane uz obavljanje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva DGIT.

 

Odlukom o osnivanju pojedinog povjerenstva i radnih tijela utvrđuje se sastav, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela, zadaci tijela, način saziva sjednica i odlučivanja, trajanje mandata te obveza podnošenja izvješća o radu Predsjedništvu.

 

1. Skupština

 

Članak 33.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja, a sastoji se od svih redovnih članova DGIT-fizičkih osoba  i predstavnika redovnih članova DGIT – pravnih osoba.

 

 

Rad Skupštine je javan.

 

 

 

 

Članak 34.

 

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

 

Redovnu Skupštinu saziva Predsjednik temeljem zaključka Predsjedništva, svake godine, a svake četvrte godine Skupština je ujedno i izborna.

 

Skupština se može održati i na daljinu (elektroničkim putem, odnosno e-poštom, konferencijske veze preko aplikacija poput Skypea ili ZOOM-a ili drugi oblici suvremene elektroničke komunikacije na daljinu.

 

Skupština se saziva najmanje 15 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom i/ili na adresu elektroničke pošte koja je navedena u popisu članova  koji se upućuje svim članovima DGIT.

 

Poziv na sjednicu sadržava prijedlog dnevnoga reda sjednice, materijale uz pojedinu točku dnevnoga reda, informaciju o danu i mjestu održavanja sjednice ili naznaku da će se sjednica Skupštine održati u određeni dan i sat.

Skupštinu otvara i vodi predsjednik do izbora Radnog predsjedništva Skupštine.

 

Radno predsjedništvo bira Skupština iz svog sastava na prijedlog predsjednika prije početka rada Skupštine.

 

Članak 35.

 

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik temeljem zaključka Predsjedništva na zahtjev najmanje 20 članova DGIT ili na zahtjev Nadzornog odbora.

 

U svom zahtjevu za sazivanjem izvanredne sjednice predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red.

 

Kada Predsjedništvo ne sazove Skupštinu na zahtjev najmanje 20 članova mogu je sazvati predlagatelji u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

 

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku sazivanja redovite sjednice.

 

Članak 36.

 

U slučaju isteka mandata tijelima DGIT koji su ovlašteni sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

 

Članak 37.

 

Skupština se može održati ako je nazočna najmanje jedna trećina ukupnog broja članova.

Ukoliko je broj nazočnih članova manji, Skupština se odgađa za 30 minuta i nakon toga roka može se održati Skupština s nazočnim brojem članova.

 

Članak 38.

 

U nadležnost Skupštine spada:

 

 • usvajanje Statuta DGIT, njegovih izmjena i dopuna i usvajanje pravilnika koji nisu dani u nadležnost drugom tijelu upravljanja,
 • utvrđivanje jedinstvene politike o obavljanju poslova iz djelokruga rada DGIT,

·         usvajanje plana rada i financijskog plana za tekuću ili sljedeću kalendarsku godinu te izvješća o radu za tekuću ili prethodnu kalendarsku godinu,

·         usvajanje godišnjeg financijskog izvješća,

·         donošenje odluke o statusnim pitanjima DGIT,

·         donošenje odluke o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

·         donošenje odluke o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine DGIT,

 • davanje suglasnosti na izvješća svih tijela DGIT koje bira Skupština,
 • razmatranje i usvajanje izvješća Predsjedništva i drugih tijela DGIT koje bira Skupština,
 • rješavanje žalbi na odluke Predsjedništva o primanju ili brisanju članova iz članstva DGIT,
 • rješavanje žalbi na odluke Suda časti o isključenju iz članstva,
 • biranje i razrješavanje članova Predsjedništva,
 • biranje i razrješavanje članova Nadzornog odbora i Suda časti,
 • biranje i razrješavanje likvidatora DGIT,
 • donošenje odluke o opozivu cijelog Predsjedništva ako se ono ne pridržava Statuta na isti način i prema istom određenim za njihov izbor,
 • donošenje odluke o visini članarine,
 • odlučivanje o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela DGIT,
 • donošenje odluke o prestanku rada DGIT.

 

Članak 39.

 

Skupština donosi odluke glasanjem na sjednici Skupštine.

 

Na Skupštini se može glasati i elektroničkom poštom ako je član Skupštine glasanje najavio elektroničkom poštom predsjedniku Skupštine najkasnije 24 sata prije održavanja Skupštine u pisanome obliku uz navođenje adrese elektroničke pošte i vlastoručni potpis.

 

U slučaju elektroničkog glasanja odluke se donose većinom glasova predstavnika koji su sudjelovali u elektroničkome glasanju, uz uvjet da je poziv na elektroničko glasanje s dnevnim redom i dostavljenim materijalima upućen svim predstavnicima. Rok za glasanje definira se pozivom, nakon čega se smatra da član Skupštine koji se nije odazvao nije iskoristio svoje pravo glasanja. U slučaju tih izmjena i dopuna Statuta DGIT-a sastavlja se zapisnik koji obavezno mora sadržavati rezultate glasanja. Zapisnik se dostavlja svim članovima Skupštine elektroničkim putem.

 

Pravovaljane i usvojene su one odluke koje su donesene natpolovičnom većinom nazočnih članova na Skupštini osim u slučajevima donošenja ključnih odluka.

 

Ključne odluke se smatraju usvojenim kada je za njih glasalo najmanje dvije trećine nazočnih članova na Skupštini.

 

Ključne odluke su:

 • donošenje, mijenjanje ili dopunjavanje Statuta,
 • biranje Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti,
 • utvrđivanje ciljeva, politike iz djelokruga rada DGIT,
 • odlučivanje o opozivu članova DGIT i članova s izbornom dužnosti,
 • odlučivanje o prestanku postojanja DGIT.

 

Članak 40.

 

Glasanje na sjednicama je javno ukoliko se za pojedine odluke ne odluči da glasovanje treba biti tajno.

 

Izbor članova Predsjedništva obavlja se tajnim glasanjem uz isticanje više kandidata od broja koji se bira.

 

Članak 41.

 

O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se unose sve odluke i zaključci Skupštine. Zapisnik potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika, koji se biraju na početku rada Skupštine.

 

 

2. Predsjedništvo

 

Članak 42.

 

Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine koje obavlja poslove upravljanja između zasjedanja Skupština.

 

Članak 43.

 

Skupština bira Predsjedništvo od 15 članova koje se redovito sastaje u pravilu jedan puta mjesečno, odnosno može se sastati izvanredno na zahtjev predsjednika, pojedinog radnog tijela upravljanja ili najmanje 5 članova Predsjedništva.

 

Predsjedništvo može svoju sjednicu održati i na daljinu (elektroničkim putem, odnosno e-poštom, konferencijske veze preko aplikacija poput Skypea ili ZOOM-a ili drugi oblici suvremene elektroničke komunikacije na daljinu.

 

Na prvoj Sjednici novo izabrano Predsjedništvo bira iz svojih redova predsjednika, tajnika i blagajnika.

 

 

 

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine, s time da pojedini članovi mogu biti više puta birani.

 

Članak 44.

 

Sjednicu Predsjedništva saziva i vodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti Tajnik.

 

Sjednica Predsjedništva se saziva najmanje tri dana prije održavanje sjednice i to u pravilu elektroničkim putem, odnosno pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Predsjedništva.

 

Poziv na sjednicu obvezno sadrži dan i mjesto održavanja sjednice ili naznaku da će se sjednica Predsjedništva održati u određeni dan i sat. Uz poziv obavezno se dostavlja i zapisnik sa sastanka prethodne sjednice predsjedništva, a po potrebi i drugi prilozi vezani za raspravljanje na sjednici predsjedništva.

 

Članak 45.

 

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Predsjedništva na obrazloženi zahtjev pojedinoga radnog tijela ili najmanje pet članova Predsjedništva.

 

Ukoliko predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka, mogu je sazvati predlagatelji.

 

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Predsjedništva istovjetan je postupku sazivanja redovite sjednice.

 

Članak 46.

 

Punovažne odluke Predsjedništva su onda kada je na Sjednici prisutna natpolovična većina članova Predsjedništva, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova.

 

Sjednica Predsjedništva može se održati i na daljinu (elektroničkim putem, odnosno e-poštom, putem konferencijske veze preko aplikacija poput Skypea ili ZOOM-a ili drugih oblika suvremene elektroničke komunikacije na daljinu:

·         kada se članovi Predsjedništva izjasne da se točkama dnevnog reda ne treba provesti rasprava, već da mogu odlučivati na temelju pripremljenog materijala,

·         kada to opravdava hitnost donošenja odluke.

 

Odluke donesene na sjednici koja je održana elektroničkim putem postaju punovažne putem verificiranja zapisnika na prvoj idućoj redovitoj sjednici.

 

Članak 47.

 

Predsjedništvo obavlja slijedeće poslove:

 

 • provodi odluke, smjernice, i zadatke Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog Statuta te prijedlog njegovih dopuna i izmjena,
 • prati ostvarivanje utvrđene politike,
 • razmatra problematiku DGIT te poduzima odgovarajuće mjere,
 • priprema prijedloge i donosi planove i programe rada,
 • predlaže visinu članarine za članstvo u DGIT,
 • predlaže godišnji financijski plan, te donosi i prihvaća periodične obračune i završni račun,
 • donosi odluku o uporabi eventualnog viška prihoda nad rashodima,
 • predlaže Skupštini pravilnike te njihove izmjene i dopune,
 • donosi odluke o primanju novih članova, odnosno brisanju pojedinog člana iz članstva DGIT, sukladno odredbi ovog Statuta,
 • odlučuje o mjestu i datumu održavanja Skupštine,
 • utvrđuje prijedloge za stručna i društvena priznanja članova DGIT, te zaslužnim i počasnim članovima, a prema potrebi i drugim pravnim i fizičkim osobama,
 • predlaže i bira članove odbora za organizaciju i provedbu programa cjeloživotnog obrazovanja,
 • ocjenjuje rad nositelja pojedinih dužnosti,
 • brine o radu stručne službe DGIT,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 48.

 

Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini, a članovi Predsjedništva za svoj rad odgovaraju predsjedniku.

 

Članak 49.

 

U okviru svojih prava i dužnosti Predsjedništvo osniva stalna ili povremena povjerenstva kao svoja pomoćna tijela.

 

Stalna i povremena povjerenstva djeluju po uputama Predsjedništva i povremeno podnose Predsjedništvu izvješće o svom radu.

 

            3. Predsjednik

 

Članak 50.

 

Predsjednik DGIT ujedno je predsjednik Skupštine i predsjednik Predsjedništva.

 

Članak 51.

 

Predsjednik kao osoba ovlaštena za zastupanje:

·         odgovara za zakonitost rada DGIT,

·         vodi poslove DGIT sukladno odlukama Skupštine,

·         odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

·         dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

·         sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun DGIT te

·         obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima DGIT.

 

Predsjednik za poslove zastupanja može ovlastiti i druge članove Predsjedništva.

 

Članak 52.

 

Predsjednik  je odgovoran za provedbu svih odluka Skupštine i Predsjedništva.

Predsjednik za svoj rad odgovara Predsjedništvu i Skupštini.

 

Članak 53.

 

Predsjednika u slučaju spriječenosti zamjenjuje tajnik.

 

Mandat predsjednika DGIT traje četiri godine, s time da ista osoba može biti birana najviše dva mandata uzastopno.

 

 

            4. Tajnik

 

Članak 54.

 

Tajnik predsjedništva u dogovoru s predsjednikom obavlja poslove na:

 • pripremi prijedloga odluka i zaključaka koje donosi Skupština i njena tijela,
 • pripremi prijedloga financijskog plana te prati njegovo izvršenje,
 • provođenju odluka Predsjedništva,
 • organiziranju izrade prijedloga pravilnika i poslovnih dokumenata,
 • vođenju popisa članova,
 • pripremi odluka i organiziranju osnivanja povjerenstva,
 • zamjeni predsjednika u slučaju odsutnosti.

 

Tajnika u slučaju odsutnosti zamjenjuje osoba koju odredi Predsjedništvo.

 

5. Nadzorni odbor

 

Članak 55.

 

Nadzorni odbor nadzire poslovanje i upravljanje imovinom DGIT. Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština iz redova članstva na vrijeme od 4 godine, s tim da mogu biti birani više puta.

 

Član Nadzornog odbora ne može biti ujedno i član Predsjedništva.

 

Nadzorni odbor se sastaje prema potrebi, a odluke donosi u punom sastavu, većinom glasova.

 

Članovi Nadzornog odbora iz svojih redova biraju predsjednika za razdoblje od 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora za još jedno razdoblje.

 

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora najmanje 5 dana prije sazivanja.

 

Članak 56.

 

Nadzorni odbor ima prava i dužnosti da nadzire primjenu propisa, odredaba Statuta i pravilnika DGIT, kontrolirati rad Skupštine i njenih tijela, te obavljati pregled dokumenata, obračuna, poslovnih knjiga, materijalnih sredstava i drugo. O svojim nalazima izvješćuje Predsjedništvo, odnosno Skupštinu.

 

Ako utvrdi bilo kakve nepravilnosti dužan je zahtijevati da se nepravilnosti u određenom roku otklone. Upozorena su tijela dužna posebno izvijestiti Nadzorni odbor o otklanjanju uočenih nepravilnosti.

 

Članak 57.

 

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini kojoj podnosi izvješće najmanje jednom godišnje.

 

6. Sud časti

 

Članak 58.

 

Skupština donosi odluku o osnivanju Suda časti od 3 člana, koje bira Skupština. Sud časti sudi o postupcima i prijestupima zainteresiranih strana i donosi mišljenje.

 

Sud časti ima 3 člana koje bira Skupština iz redova članstva na vrijeme od 4 godine, s tim da mogu biti birani više puta.

 

Članovi Suda časti iz svojih redova biraju predsjednika za razdoblje od 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora za još jedno razdoblje.

 

Sud časti se sastaje prema potrebi, a odluke donosi u punom sastavu natpolovičnom većinom glasova.

 

Sjednicu Suda časti saziva predsjednik Suda časti najmanje 5 dana prije sazivanja sjednice.

 

Stegovni postupak provodi posebna stegovna komisija koju za svaki stegovni slučaj osniva Sud časti.

 

Odlukom o osnivanju stegovne komisije Sud časti će imenovati potreban broj članova stegovne komisije, koji mogu biti samo članovi DGIT, a stegovna komisija će odluke donositi u punom sastavu natpolovičnom većinom glasova.

 

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili najmanje 10 članova DGIT.

 

7. Stručna pomoćna služba

 

Članak 59.

 

DGIT ima stručnu pomoćnu službu koja priprema i obavlja stručne, financijske, izdavačke, administrativne i druge pomoćne poslove. Odnosi između djelatnika stručne pomoćne službe DGIT reguliraju se ugovorom.

 

VIII. UDRUŽIVANJE DGIT

 

Članak 60.

 

DGIT se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

 

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva.

 

IX. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINE

 

Članak 61.

Imovinu DGIT-a čine:

·         novčana sredstva stečena uplatom članarina i doprinosa, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti sukladno propisima, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,

 • pokretne stvari,
 • druga imovinska prava DGIT.

 

Članak 62.

 

Godišnjim financijskim planom DGIT utvrđuje se visina prihoda i rashoda kao i njihov raspored.

 

Obračunska godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

 

Materijalno i financijsko poslovanje u DGIT-a obavlja se prema zakonskim propisima i odlukama koje donosi Skupština i Predsjedništvo.

 

X. PRIZNANJA

 

Članak 63.

 

Za poseban doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka jednom se godišnje pojedinim članovima i pravnim osobama dodjeljuju priznanja, temeljem Pravilnika o priznanjima DGIT, te prijedloga Predsjedništva.

 

Pravilnik o priznanjima donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva DGIT temeljem kojeg obavlja postupak i dodjelu priznanja.

 

XI. PRESTANAK POSTOJANJA DGIT I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA

       POSTOJANJA

 

Članak 64.

 

DGIT prestaje postojati Odlukom Skupštine o prestanku postojanja DGIT i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Članak 65.

 

Likvidator zastupa DGIT u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje DGIT do okončanja postupka likvidacije i brisanja DGIT iz registra udruga.

Likvidatora DGIT imenuje i opoziva Skupština na mandat od četiri godine.

Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

 

Članak 66.

 

U slučaju prestanka postojanja DGIT imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

 

Ukoliko se ne može provesti postupak iz stavka 1. ovog članka, preostalu imovinu stječe Grad Varaždin.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 67.

 

Statut, njegove izmjene i dopune predlaže Predsjedništvo, te ih upućuje redovnim članovima na raspravu.

 

Rasprava traje 30 dana, a mišljenja i prijedlozi dostavljaju se Predsjedništvu koje nakon razmatranja svih prijedloga i primjedbi utvrđuje konačan prijedlog Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.

 

U slučaju potrebe donošenja izmjena i dopuna Statuta zbog usklađivanja sa zakonskim propisima, Predsjedništvo može skratiti rok za raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna ili donijeti odluku da prethodna rasprava neće biti provedena.

 

Skupština usvaja Statut, njegove izmjene i dopune.

 

Članak 68.

 

Prijedlog o pokretanju postupka za donošenje Statuta, njegovih izmjena i dopuna te drugih općih akata može Predsjedništvu pisanim putem podnijeti svaki redovni član DGIT.

 

Članak 69.

 

Tumačenje odredbi Statuta daje Skupština.

 

Tumačenje odredbi drugih općih akata daje Predsjedništvo.

 

Članak 70.

 

Svi postojeći akti DGIT moraju se uskladiti s ovim Statutom u roku od tri mjeseca od njegovog stupanja na snagu.

 

Svi postojeći akti DGIT koji nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta, ostaju na snazi.

 

Članak 71.

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaju vrijediti odredbe Statuta od  16. svibnja 2015. godine.

 

 

Varaždin, 24. srpnja 2021. godine

 

 

Predsjednica DGIT

 

 

Mr.sc. Martina Cesar-Kelemen, d.i.g..

Administracija
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Nikole Tesle 20, 42 000 Varaždin
e-mail: dgit@dgit.hr, www.dgit.hr
Upis u Registar udruga Varaždinske županije, MB: 03445372, OIB: 36646348757
IBAN Zagrebačka banka HR2123600001101744810
Predsjednik: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.